Infoflash : Mobiliteitsvergoeding, cash for car en mobiliteitsbudget. Bent u nog mee?

Peggy Criel - Legal Expert - Partena Professional

Woensdag 21 maart 2018 — Eind vorige week keurde het Parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding, of nog, cash for car, goed. Op hetzelfde ogenblik bereikte de regering een akkoord over het mobiliteitsbudget. Maar wat is nu het verschil tussen beide? We zetten de punten even kort op een rij.

MOBILITEITSVERGOEDING OF CASH FOR CAR

Werkgevers kunnen binnenkort met de mobiliteitsvergoeding van start gaan. De tekst is goedgekeurd door het Parlement.

Waarover gaat het?

De werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in tegen een mobiliteitsvergoeding, vandaar cash for car. Deze cashvergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling.

Verplicht of vrijwillig?

De werkgever kiest zelf of hij al dan niet een systeem van mobiliteitsvergoeding invoert in zijn onderneming. Voorwaarde is wel dat al drie jaar lang bedrijfswagens worden toegekend voor privégebruik. De werkgever beslist ook zelf of hij aan alle werknemers met bedrijfswagen deze mogelijkheid aanbiedt of enkel aan een specifieke groep.

Vervolgens kiest de werknemer of hij zijn bedrijfswagen inlevert. Hij kan met andere woorden niet verplicht worden. Bijkomende voorwaarde voor de werknemer is dat hij over een bedrijfswagen beschikte gedurende twaalf maanden in de afgelopen drie jaar, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag tot omruiling.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De mobiliteitsvergoeding wordt berekend als volgt: cataloguswaarde van de ingeleverde bedrijfswagen x 20% x 6/7.

Neemt de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste? Dan bedraagt het percentage 24%. Betaalde de werknemer een eigen bijdrage voor de bedrijfswagen? Dan daalt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding.

En wat met de sociale en fiscale behandeling?

De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage op het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die gelijk is aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage van de ingeleverde bedrijfswagen.

De werknemer betaalt belastingen op een gedeelte van de mobiliteitsvergoeding berekend volgens volgende formule: cataloguswaarde x 6/7 x 4%. Het overige gedeelte van de mobiliteitsvergoeding is vrijgesteld van belastingen.

MOBILITEITSBUDGET

Het politieke akkoord moet nog in wetteksten worden gegoten maar de grote lijnen geven we al mee. Opgelet, dit akkoord is dus nog vatbaar voor wijzigingen.

Waarover gaat het?

De werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in en ontvangt hiervoor een mobiliteitsbudget.

Budget kan ook worden gecreëerd doordat de werknemer kiest voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen.

Met dit budget financiert de werknemer zijn middelen voor duurzaam transport. Hij kiest met andere woorden zelf hoe hij dit budget uitgeeft aan mobiliteit. Wat dit duurzaam transport inhoudt, wordt nog bij koninklijk besluit bepaald.

Wie zijn mobiliteitsbudget niet opgebruikt heeft op het einde van het jaar, krijgt het resterende bedrag uitbetaald.

Vrijwillig of verplicht?

Net zoals bij de mobiliteitsvergoeding, beslist de werkgever zelf of hij een mobiliteitsbudget invoert. De werknemer kiest ook vrij of hij wenst deel te nemen.

Voor welke werknemer? Enkel voor een werknemer die in de afgelopen drie jaar twaalf maanden beschikte over een bedrijfswagen, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag. Maar ook voor een werknemer die recht heeft op een bedrijfswagen maar dat recht niet uitoefende, is het mobiliteitsbudget voorbehouden. Hij beschikte dan wel al over dat recht gedurende minimaal twaalf maanden in de laatste drie jaar, waarvan minstens drie maanden voor de aanvraag.

Hoeveel bedraagt het budget?

Het bedrag van het budget is gelijk aan de totale kostprijs op jaarbasis die de werkgever draagt voor de financiering van de bedrijfswagen en alle bijbehorende kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, belastingen, …).

En wat met de sociale en fiscale behandeling?

Kiest de werknemer voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen? Dan zijn de gewone regels van toepassing. De werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage en de werknemer betaalt belastingen op het voordeel van de bedrijfswagen.

Gebruikt de werknemer het budget voor de financiering van duurzaam transport? Dan worden deze bedragen volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belasting.

Ontvangt de werknemer op het einde van het jaar nog een cashbedrag? Dan is de werkgever een werkgeversbijdrage van 25% verschuldigd. De werknemer betaalt een persoonlijke bijdrage van 13,07%. Het cashbedrag is bovendien vrijgesteld van belastingen.

Bronnen: Persbericht Ministerraad van 16 maart 2018, Bericht VBO.