Vraag aan een expert - Waarom kiezen voor het specifieke statuut van student-ondernemer?

Frédérique Beraudo - Legal Consultant - Partena Professional

Donderdag 22 juni 2017 — Veel Belgische studenten hebben ondernemingszin maar weinigen onder hen durven het aan om een zelfstandige activiteit te starten tijdens hun studies. Het statuut van zelfstandige in bijberoep kan immers risicovol en weinig voordelig lijken voor een student. Het statuut van jobstudent kan dan weer onvoldoende zijn in bepaalde gevallen.  Om deze situatie te verhelpen, was het noodzakelijk een specifiek en voordelig statuut op te richten om de ondernemingsgeest en innovatie bij studenten aan te moedigen. Dat is sinds 1 januari 2017 een feit met de invoering van het speciaal statuut van “student-ondernemer”, dat onmiskenbaar een stimulans vormt op zowel sociaal als fiscaal vlak.

Waarom is het statuut van student-ondernemer noodzakelijk gebleken?

Een student die vóór 1 januari 2017 als zelfstandige begon, had het statuut van zelfstandige in bijberoep. Hij moest bijgevolg (verlaagde) sociale bijdragen betalen zodra zijn jaarinkomen meer dan € 1.439,42 bedroeg. Bij een jaarinkomen van meer dan € 6.815,52 moest hij sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep (21%). Kortom, een weinig aantrekkelijke en weinig voordelige situatie voor heel wat studenten...

Wie kan student-ondernemer worden?

Om van dit nieuwe statuut te kunnen genieten, moet de jongere voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • Ten minste 18 jaar en ten hoogste 25 jaar oud zijn.
  • Ingeschreven zijn als student in hoofdstatuut. Hij moet dus ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling in België of in het buitenland voor het school- of academiejaar met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België. De gevolgde studies moeten minstens 27 studiepunten per jaar of minstens 17 uur les per week vertegenwoordigen.
  • Een beroepsactiviteit uitoefenen (buiten elke band van ondergeschiktheid tegenover een werkgever) waardoor hij onderworpen is aan het sociaal statuut van zelfstandige.

Wat zijn de voordelen van dit statuut op sociaal vlak?

Het statuut van student-ondernemer beschikt over een voordelig stelsel van sociale bijdragen. Indien het inkomen van de student lager is dan € 6.648,12 per jaar (bedrag voor 2017), moet hij immers geen socialezekerheidsbijdragen betalen. Indien zijn inkomen tussen € 6.648,12 en € 13,296.25 per jaar (bedragen voor 2017) ligt, wordt een verlaagde bijdrage van 21% (20,5% vanaf 2018) berekend op de schijf  boven € 6.648,12. Het is pas wanneer de student-ondernemer een inkomen boven € 13.296,25 per jaar heeft dat hij sociale bijdragen betaalt zoals elke zelfstandige in hoofdberoep.

Hoe zit het met de gezondheidszorg?

De student-ondernemer blijft ten laste van zijn ouders voor de vergoeding van gezondheidszorg indien zijn inkomen lager is dan € 6.648,12 per jaar. Boven deze drempel wordt hij als titularis beschouwd. Bovendien worden, met betrekking tot de rechten op arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap, de periodes waarin de student-ondernemer (zelfs verlaagde) sociale bijdragen heeft betaald in aanmerking genomen voor de opening van deze rechten.

Wat is de impact op de kinderbijslag?

Het recht op kinderbijslag wordt gehandhaafd indien de student-ondernemer vrijgesteld is van sociale bijdragen (dus als zijn jaarinkomen voor 2017 lager is dan € 6.648,12). In dat geval wordt immers aangenomen dat de student het quotum van 240 gewerkte uren per kwartaal niet heeft overschreden.

Indien de student-ondernemer (al dan niet verlaagde) sociale bijdragen betaalt en minder dan 240 uur per kwartaal presteert (zoals blijkt uit een verklaring op eer van de student), kan hij zijn recht op kinderbijslag behouden. Opgemerkt dient te worden dat de student-ondernemer onbeperkt kan werken tijdens de maanden juli en augustus op voorwaarde dat hij het volgende academiejaar zijn studies voortzet.

Is het belastingstelsel voordelig?

Ja, het fiscaal statuut van student-ondernemer is voordelig. De eerste schijf van het inkomen van de student-ondernemer wordt immers niet beschouwd als bestaansmiddel voor de berekening van de personen ten laste. Bovendien geniet de student-ondernemer een vrijgesteld gedeelte. Voor het belastingjaar 2018 (inkomsten 2017) bedraagt het vrijgestelde gedeelte € ​​7.570. Met andere woorden, als zijn inkomen dit bedrag niet overschrijdt, moet hij geen belastingen betalen.

Frédérique Beraudo - Legal Consultant - Partena Professional